Mục đích thành lập hội nghị trao đổi quốc tế tương lai Châu Á 

Hội nghị trao đổi quốc tế tương lai Châu Á thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nguồn nhân lực trong và ngoài nước nhằm tập trung thúc đẩy văn hóa , kinh tế khu vực Châu Á.

 
Xây dựng một hệ thống ổn định, có đầy đủ thông tin của nhân lực trong và ngoài nước là bước đầu tiên để đạt được mục đích. Ngoài ra, về cuộc sống thì hỗ trợ lẫn nhau; về mặt việc làm thì hoàn thành đúng trách nhiệm của một tổ chức hỗ trợ về mặt pháp lý với nhóm chuyên gia cố vấn riêng.  

Là một hình thức của hệ thống tiếp nhận trong nước, phần trên sẽ theo đại đa số thành viên, công ty, đoàn thể và cá nhân cần đặc biệt hỗ trợ, đó là dự án [ dự án Amaiwado ] - là dự án hỗ trợ về khu vực, cung cấp hỗ trợ bí quyết, cụ thể là kinh doanh trong và ngoài nước, khuyến khích khu vực năng cao khả năng giải quyết vấn đề gia đình. Cốt lỗi của cái này là bộ phận trao đổi, nhóm chuyên gia cố vấn, phòng pháp lý hỗ trợ từ bên ngoài, nhóm công ty hỗ trợ là kinh tế, cung cấp hỗ trợ bí quyết. Dịch vụ theo dõi cuộc sống định hướng tích cực và ổn định bằng những nổ lực trên, giáo dục năng cao giá trị đóng góp thông tin của hội đồng bằng cách cung cấp thông tin truyền bá hệ thống của hội nghị này trên khắp Châu Á, thông qua các cuộc hợp trao đổi trong và ngoài nước từ Nhật Bản đến toàn hệ thống của Châu Á. Ổn định và hòa bình của thế giới sẽ được lang rộng ra toàn thế giới trên cơ sở khu vực Châu Á. Tôi rất vui nếu đóng góp cho sự tiến bộ , cải thiện cuộc sống và cách sống.

Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Mirai Tohoku  Hideo Naito


Sơ đồ tổ chức hội nghị trao đổi quốc tế tương lai Châu Á

Giải thích từng bộ phận

Ban giám đốc

Tham gia với tư cách tập đoàn/cá nhân. Các tổ chức xuất sắc (bao gồm chính quyền và công ty) được lựa chọn bởi hội đồng và các nhà chuyên môn. Giải thích các vấn đề quan trọng được quy định trong các điều khoản hợp nhất trong hoạt động của hội đồng, bao gồm việc giải quyết liên quan đến việc kiểm tra dự án Amaiwado. Người sáng lập công ty là tổ chức phi lợi nhuận Mirai Tohoku

Ban chỉ đạo

Tham gia với tư cách tập đoàn/cá nhân, điều hành hoạt động của hội đồng.

Phòng pháp lý * Giám sát

Tiến hành các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính và đàm phán của hội đồng tổ chức (tổ chức hỗ trợ đăng ký)

Bộ phận trao đổi

Thực hiện các sự kiện trong và ngoài nước, kinh doanh, tham gia quản lý dự án Amaiwado, Japan Expo, hiệp hội tương trợ và cafe trực tuyến.

Xã hội cùng có lợi

Phối hợp chung sống với cư dân nước ngoài. Ví dụ: bảo hiểm, trường học, bảo lãnh, cho thuê, tư vấn pháp lý, hệ thống hỗ trợ dễ dàng hơn cho cuộc sống bằng việc hỗ trợ lẫn nhau . (Hình A)

Tổ chức hỗ trợ đăng ký

Theo dõi cuộc sống của người nước ngoài sang Nhật với tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính như thủ tục nhập cư từ tổ chức tiếp nhận.

Nhóm công ty tài trợ

Thuộc ban chỉ đạo. Chúng tôi liệt kê trong danh sách về các công ty tài trợ, cuộc họp và cung cấp nhiều thông tin khác. Số tiền tài trợ, phương thức cung cấp và nội dung sẽ được quyết định sau cuộc họp hội đồng, tôi nghĩ là khoảng 10000 yên mỗi tháng.

Nhóm công ty hỗ trợ

Tích cực hỗ trợ nhóm chuyên gia cố vấn, dự án Amaiwado từ công ty tài trợ, tiền tài trợ và nội dung sẽ được quyết định sau cuộc hợp hội đồng quản trị trong số nhóm các công ty hỗ trợ, chúng tôi chọn làm giám đốc, điều tra viên và ban cố vấn

Ban chỉ đạo

Tham gia với tư cách tập đoàn/cá nhân, điều hành hoạt động của hội đồng.

Minh họa dự án Amaiwado

Xã hội cùng có lợi (Minh hoạ)

4 Cơ sở liên kết Minh hoạ

日本、世界を元気に

被災地にひかりを