Phương pháp tự kỷ MAI

Thúc đẩy tăng trưởng với thể thao. Hãy vui vẻ trong khi vui chơi.
Mai Thể dục là một thực hành nâng cao năng lực tập trung.

Promote growth with sport. Make fun while having fun.
Mai Physical exercise is a practice of cultivating concentration capacity.

スポーツで成長を促進します。 
マイ体操は、楽しみながら集中力を養う練習です。

Lý thuyết tích hợp cảm giác
Theory of sensory integration
感覚統合って?

Tích hợp cảm giác là về cách não bộ của chúng ta tiếp nhận và xử lý thông tin cảm giác để chúng ta có thể làm những việc cần làm trong cuộc sống hàng ngày.

Các bộ phận khác nhau của cơ thể chúng ta nhận thông tin cảm giác từ môi trường của chúng ta (chẳng hạn như da, mắt và tai) gửi thông tin này lên não của chúng ta. Bộ não của chúng ta diễn giải thông tin mà nó nhận được, so sánh nó với thông tin khác cũng như thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ của chúng ta và sau đó não sử dụng tất cả thông tin này để giúp chúng ta phản ứng với môi trường của chúng ta. Do đó, tích hợp cảm giác rất quan trọng trong tất cả những việc chúng ta cần làm (như mặc quần áo, ăn uống, giao tiếp, học tập và làm việc).

Sensory integration is about how our brain receives and processes sensory information so we can do what we need to do in our daily lives.

Different parts of our body receive sensory information from our environment (such as the skin, eyes and ears) sending this information to our brains. Our brain interprets the information it receives, compares it with other information as well as information stored in our memory, and then the brain uses all this information to help us respond. to our environment. Therefore, integrating feelings is very important in all we need to do (such as dressing, eating, communicating, studying and working).

感覚統合とは、脳が感覚情報をどのように受信して処理するかということで、日常生活で必要なことを行うことができます。
私たちの体のさまざまな部分は、私たちの環境(皮膚、目、耳など)から感覚情報を受け取り、この情報を脳に送ります。 私たちの脳は受け取った情報を解釈し、他の情報や私たちの記憶に保存されている情報と比較し、脳はこのすべての情報を使って私たちの応答を助けます。 私たちの環境に。 したがって、感情を統合することは、私たちが行う必要のあるすべてのこと(服装、食事、コミュニケーション、勉強、仕事など)で非常に重要です。

Tin nhắn

Gặp phải tự kỷ

Lý do tôi bắt đầu công việc chăm sóc những Trẻ không thể giao tiếp, khi tôi đến thăm trường mẫu giáo đó đã nhìn thấy một đứa trẻ nép mình sau sân trường. Khi đó tôi chưa có tri thức về sự chướng ngại phát triển ở Trẻ, tôi đã không hiểu vì sao đứa trẻ đó lại nép mình như vậy.

Sau đó thầy hiệu trưởng đã nói với tôi 「Đứa Trẻ đó mắc chứng tự kỷ nhưng bố mẹ lại không chấp nhận điều đó nên đã nói là hãy đối xử giống như với những Trẻ khác 」.Dù hiểu rằng con của chính mình là điều đau khổ nhất nhưng chúng tôi không biết nên tiếp nhận như thế nào cho tốt, thật sự là rất khó.

Lời chúc của chúng tôi

Tôi nhớ đã cảm thấy trái tim rất nhói đau khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thế nên, đã suy nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ giáo viên và trẻ em hiểu về chướng ngại phát triển và đã bắt đầu công việc này. Việc hiểu được chướng ngại phát triển ở Trẻ thật sự không hề đơn giản nhưng việc tiếp thu những kiến thức đó chính là việc kết nối tới những Nhà trẻ tốt. Sẽ nỗ lực cố gắng cùng mọi người để trở thành người hiểu tốt về người bảo hộ và Trẻ em.

Chơi để rèn luyện năm giác quan của bạn
Play to train your five senses
五感を鍛える遊び

Khả năng nhận thức cơ thể
Body cognitive ability
身体認知能力
Cảm giác cân bằng
Sense of balance
平衡感覚養う
Chơi cảm giác trọng lực
Play feeling gravity
重力を感じる遊び
Hình ảnh cơ thể
Body image
ボディメージ
Sức bền & Thử thách
持久力&チャレンジ
Endurance & Challenge
Điều chỉnh trọng tâm
重心の調整
Adjusting the center of gravity
Khả năng kiểm duyệt
Ability to moderate
力を加減する能力
Giao tiếp
Communication
コミュニケーション
Hình ảnh cơ thể
Body image
ボディメージ

Thắc mắc về nội dung lớp học và chi phí

company name MAI Education & Training 
Địa chỉ 4-2-2koujimachi Chiyoda-ku Tokyo Japan
Số điện thoại xxx-xxxx-xxxx
Người phụ trách 〇〇〇〇〇〇〇〇